2 comment  view:2   blogger:0 view

  1. Đông Đồng

    Quân nhật toàn bị bắn trúng đầu, quân tàu thì chỉ bị bắn trúng chim😋

  2. Hazel Guillen

    😣😢😭

leave me a message

Copyright@Springever inc. © China All rights reserved.  

User login ⁄ Register